Photon Energy Group

Udržitelnost a ESG

Ve Photon Energy Group jsme se zavázali dodržovat ve všech našich postupech nejvyšší standardy ESG.

Udržitelnost a ESG

Udržitelnost je jednou z našich základních hodnot

Svoji odpovědnost chápeme tak, že naše činnost poskytuje dlouhodobý a trvalý přínos lidem, zapojeným komunitám a celému světu. Toto přesvědčení je základem našich etických zásad a je nezbytné pro náš trvalý úspěch a růst našeho podnikání.

water.mp4

Co je ESG?

Díky našim neocenitelným zkušenostem z oblasti ekologické udržitelnosti, společenské odpovědnosti a firemního řízení (ESG) dokážeme zajistit pozitivní dopad našich aktivit na komunitní úrovni ale i celosvětově.

ESG ve Photon Energy Group

139.4 GWh

Výroba čisté energie v roce 2023 (+14.6 % meziročně)

57,970 tCO2e

Zamezené emise skleníkových plynů v r. 2023

400+

Zaměstnanci

26

Počet národností globálně

0

Příspěvky politickým stranám

100%

Nákupy technologií podléhající finanční prověrce

Životní prostředí

Veškeré naše podnikání – a tedy 100 % našich příjmů – přispívá k udržitelnosti životního prostředí.

Podle naší práce poznáte, kdo jsme, neboť udržitelnost je jedna z našich základních hodnot. Je také součástí našich interních firemních postupů šetrných k životnímu prostředí.  

 

esg-enivironment-v2.jpg (393 KB)


Naše závazky

 • Všechny naše práce v terénu podléhají místním předpisům o životním prostředí, které přísně dodržujeme.

 • Při údržbě zeleně na fotovoltaických parcích nepoužíváme chemické přípravky.

 • Při likvidaci odpadu třídíme a recyklujeme všechny recyklovatelné materiály, jako jsou kovy, dřevo, plasty, sklo a papír.

 • Při čištění FV panelů používáme pouze demineralizovanou vodu, nikdy ne chemické prostředky.

 • Při přípravě půdy na výstavbu nových elektráren provádíme studie biologické rozmanitosti a provádíme opatření pro minimalizaci či úplné odvrácení nevyhnutelných dopadů.

 • Řídíme se aktuálními mezinárodními standardy, abychom průběžně vylepšovali naši bilanci skleníkových emisí. Na pracovišti zároveň podporujeme postupy šetrné k životnímu prostředí, abychom snižovali naši uhlíkovou stopu.

Společenská odpovědnost

Přístup k našim zaměstnancům dělíme na dvě fáze – jednak jde o nábor talentovaných profesionálů s rozmanitým zaměřením. Následně klademe důraz na jejich další profesní rozvoj. Tato pulzující komunita je totiž jednou z našich nejsilnějších stránek a neustále se ji proto snažíme obohacovat.

Oddanost komunitě přesahuje rámec našeho podnikání: jedním z našich nejdůležitějších principů je upřednostňovat bezpečnost a pohodu každého, koho se naše práce dotýká. 

 

esg-social.jpg (416 KB)

 

Naše závazky

 • Zavedli jsme přísné zásady a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů. Díky našim přísným postupům a standardům jsme v roce 2023 neměli žádné vážné nehody.

 • Podporujeme rozmanitost a poskytujeme rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk.

 • Poskytujeme otevřené, inkluzivní pracovní prostředí a netolerujeme jakýkoliv druh diskriminace.

 • Zajišťujeme, aby se všemi zaměstnanci bylo zacházeno objektivně pokud se jedná o příležitosti či odměnu na základě zásluh.

 • Chápeme naši povinnost chránit soukromí našich zákazníků a dodavatelů. Dodržujeme přísné zásady a postupy zajišťující ochranu citlivých údajů. To platí i pro elektronická data uložená v našich systémech.

 • Každému zaměstnanci nabízíme jeden den v roce možnost podpořit svým dobrovolnictvím charitativní organizaci v souladu s našimi prioritními oblastmi. Takto se revanšujeme komunitám, v nichž žijeme a pracujeme.

 • Dodržujeme všechny místní směrnice a předpisy týkající se zapojení komunit a konzultací s nimi.

Firemní řízení

Dobré firemní řízení je pro naši udržitelnost zásadní, protože vytváří atmosféru důvěry, která nám umožnila vytvořit pevné a trvalé vztahy se všemi zúčastněnými stranami – od dodavatelů po investory.

Vzhledem k tomu, že skupina Photon Energy Group neustále roste, jsme odhodláni se i nadále zaměřovat na odpovědné řízení našich operací i záležitostí na podnikové úrovni.

 

esg-governance-v2.jpg (153 KB)

 

Naše závazky

 • Máme nezávislou dozorčí radu a výbor pro audit, které poskytují správní radě dohled nad obecnými záležitostmi společnosti.

 • Jako společnost kótovaná na burze uplatňujeme Nizozemský kodex správy a řízení společností a osvědčené postupy Varšavské burzy cenných papírů.

 • Zavazujeme se k tomu, že všichni naši zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé budou jednat eticky a zúčastněné strany nebudou nikdy vystaveny neetickému chování, jako je korupce, úplatkářství nebo vydírání. Všichni zaměstnanci jsou povinni si, jakmile nastoupí do zaměstnání, přečíst a podepsat naši politiku pro obchodování zasvěcených osob.

 • Naše platforma pro ohlášení pochybení, SpeakUp Line, je k dispozici všem našim zaměstnancům, konzultantům, dodavatelům a zúčastněným stranám. Kanál umožňuje uživatelům zůstat v anonymitě a je spravován nezávislou třetí stranou.

Lidská práva

Snažíme se podnikat s respektem k základním lidským právům. Stejný přístup vyžadujeme od našich obchodních partnerů, včetně aktivního řešení lidskoprávních rizik a jejich dopadů.

Zastáváme nulovou toleranci vůči jakékoli formě moderního otroctví, dětské a nucené práci nebo obchodování s lidmi. Stejný standard vyžadujeme i od našich obchodních partnerů. 

 

esg-human-rights.jpg (152 KB)

 

Naše závazky

 • Aktivně usilujeme o ochranu lidských práv v našem dodavatelském řetězci.

 • Zavázali jsme se vyvinout kvalitní systém řízení dodavatelského řetězce a vybudovat dostatečnou organizační kapacitu, ktera nam pri zadávání zakázek umožní řádnou kontrolu i lidskoprávních aspektů. 

 • Mapujeme a vyhodnocujeme rizika našich dodavatelů.

 • Do smluv s dodavateli zahrnujeme příslušná ustanovení týkající se pracovních rizik.

 • Do smluv s našimi dodavateli přidáváme požadavek možného přezkumu auditem.

Hodnocení udržitelnosti

Nezávislé hodnocení udržitelnosti je způsob, kterým zajišťujeme nejvyšší standardy a díky němuž mohou všechny zúčastněné strany důvěřovat našemu udržitelnému obchodnímu modelu.

 

imug-nachhaltigkeits-rating-very-good-2023.jpg (247 KB)

 

V roce 2023 nám nezávislá ratingová společnost imug rating obnovila své hodnocení „velmi dobré” našich politik a postupů v rámci ekologické udržitelnosti, společenské odpovědnosti a firemního řízení (ESG), přidělené na základě následující stupnice: slabý, střední, dobrý, velmi dobrý, vynikající. Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si tento přehled.

Náš zelený dluhopis v eurech byl společností KFM Deutsched Mittelstand AG ohodnocen jako atraktivní a časopis Bond Magazine nás označil za „Nejlepšího emitenta zelených dluhopisů v kategorii malých a středních podniků v roce 2021“.

 

Ke stažení

Informace a zprávy

Ke stažení

Předchozí zprávy o udržitelnosti

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.