Photon Energy Group

Zrównoważony rozwój i ESG

Photon Energy Group zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) we wszystkich działaniach i na wszystkich rynkach.

Zrównoważony rozwój i ESG

Zrównoważony rozwój to jedna z naszych podstawowych wartości.

W pełni rozumiemy, w jaki sposób nasza działalność wpływa na ludzi, lokalne społeczności i jaki pożytek przynosi światu. Przekonanie to jest podstawą naszych zasad etycznych i ma zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu i rozwoju naszej działalności. 

water.mp4

Czym jest ESG?

Wszelkie działania dotyczące środowiska naturalnego, otoczenia społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) maja na celu pozytywny wpływ zarówno na lokalne społeczności, w których funkcjonujemy, jak i na cały świat.

ESG w Photon Energy Group

139.4 GWh

czystej energii wytworzonej w 2022 (+47.6% YoY)

57,970 tCO2e

tony dwutlenku węgla, których nie wyemitowano w 2023

400+

pracowników

26

narodowości

0

wpłat na rzecz partii politycznych

100%

Zakup technologii podlegającej badaniu należytej staranności

Environment

Cała nasza działalność - I co za tym idzie 100% naszych przychodów - tworzy zrównoważoną wartość dla środowiska.

To, czym się zajmujemy, jest odbiciem naszej tożsamości: dbałość o zrównoważony rozwój jest wpisana w różnorodne polityki, które stworzyliśmy. Dzięki temu nasze zaangażowanie w ochronę środowiska zaczyna się już na etapie wewnętrznych procedur procedurach.

esg-enivironment-v2.jpg (393 KB)

Nasze praktyki

 • Wszystkie nasze działania terenowe podlegają lokalnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, których ściśle przestrzegamy.

 • Podczas usuwania odpadów wszystkie materiały nadające się do recyklingu, takie jak metal, drewno, plastik, szkło i papier, są sortowane i poddawane recyklingowi.

 • Generalnie w zarządzaniu krajobrazem nie stosujemy nawozów chemicznych ani pestycydów.

 • Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używamy wyłącznie wody zdemineralizowanej, nigdy środków chemicznych.

 • Podczas przygotowywania terenu pod budowę nowych elektrowni prowadzimy dogłębne badania bioróżnorodności i wdrażamy środki, aby zapewnić zminimalizowanie lub odwrócenie wszelkich nieuniknionych skutków.

 • Przestrzegamy wszystkich lokalnych wytycznych i przepisów dotyczących zaangażowania społecznego i konsultacji.

Działania społeczne

Stosujemy dwupoziomowe podejście w zarządzaniu kadrami: staramy się przyciągać zróżnicowanych, solidnych pracowników i zachęcać ich do rozwoju zawodowego.

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i ochrony naszych pracowników oraz społeczności i środowisk, w których prowadzimy działalność. Chcemy, by każdy pracownik i wykonawca codziennie bezpiecznie wracał po pracy do domu. 

 

esg-social.jpg (416 KB)

 

Nasze praktyki

 • Stosujemy rygorystyczne zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw i przepisów. W wyniku naszych rygorystycznych praktyk i standardów nie mieliśmy żadnych poważnych wypadków w 2023 roku.

 • Akceptujemy wszystkie formy różnorodności i zapewniamy równe szanse zatrudnienia bez względu na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek.

 • Zapewniamy otwarte, integracyjne i niepodlegające odwetowi środowisko pracy, a wszelka dyskryminacja nie jest tolerowana.

 • Zapewniamy równe i obiektywne traktowanie wszystkich pracowników pod względem możliwości i wynagrodzenia, stosując kryteria merytoryczne.

 • Rozumiemy obowiązek ochrony prywatności naszych klientów i dostawców. Stosujemy surowe zasady i procedury, aby zapewnić ochronę wrażliwych danych. Obejmuje to dane elektroniczne przechowywane w naszych systemach.

 • Wspieramy społeczności, w których żyjemy i pracujemy, oferując każdemu pracownikowi możliwość odbycia jednego dnia wolontariatu w roku kalendarzowym w celu wsparcia organizacji charytatywnej zgodnej z naszymi priorytetami.

 • Przestrzegamy wszystkich lokalnych wytycznych i przepisów dotyczących zaangażowania społeczności i konsultacji.

Ład korporacyjny

Właściwy ład korporacyjny jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Tworzy atmosferę zaufania i pozwala budować solidne, trwałe relacje ze wszystkimi interesariuszami, od dostawców po inwestorów.

Ponieważ Photon Energy Group stale się rozwija, nieustannie angażujemy się w tworzenie dobrze funkcjonującego systemu odpowiedzialnego zarządzania zasobami, operacjami i sprawami na poziomie korporacyjnym.

 

esg-governance-v2.jpg (153 KB)

 

Our Commitments 

 • Mamy niezależną radę nadzorczą i komitet audytu, które zapewniają zarządowi wytyczne i nadzór w zakresie ogólnych spraw spółki.

 • Jako spółka giełdowa stosujemy Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

 • Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy, klienci i dostawcy postępowali w sposób etyczny, a interesariusze nigdy nie byli narażeni na nieetyczne zachowania, takie jak korupcja, łapówkarstwo lub wymuszenia. Posiadamy politykę antykorupcyjną, a polityka wykorzystywania informacji poufnych jest podpisywana przez wszystkich pracowników w momencie zawierania umowy o pracę.

 • Linia SpeakUp obsługująca zgłoszenia przypadków nieetycznego postępowania jest dostępna dla wszystkich pracowników, konsultantów, dostawców oraz interesariuszy Photon Energy Group. Linia obsługiwana jest przez firmę zewnętrzną, a jej użytkownicy mogą zachować anonimowość.

Prawa człowieka

Staramy się prowadzić naszą działalność z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. W ramach tego zobowiązania wymagamy od naszych partnerów biznesowych poszanowania i unikania naruszeń praw człowieka, a także przeciwdziałania niekorzystnym zagrożeniom i ich skutkom.

Nie tolerujemy żadnych form współczesnego niewolnictwa, pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej ani handlu ludźmi i wymagamy od naszych partnerów biznesowych przestrzegania tych samych standardów.

 

esg-human-rights.jpg (152 KB)

 

Nasze praktyki

 • Podejmujemy działania w celu zapewnienia ochrony praw człowieka w naszym łańcuchu dostaw.

 • Jesteśmy zobowiązani do opracowania solidnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw i budowania naszego potencjału organizacyjnego w celu zapewnienia, integracji zaopatrzenia z funkcjami związanymi z prawami człowieka.

 • Mapujemy i oceniamy ryzyko naszych dostawców.

 • Zawieramy w umowach z dostawcami odpowiednie klauzule dotyczące ryzyka związanego z pracą.

 • Uwzględniamy wymogi dotyczące możliwości przeprowadzenia audytu w umowach z naszymi dostawcami. 

Rating zrównoważonego rozwoju

Niezależne rankingi to dowód na przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Budują one wśród interesariuszy przekonanie o naszym rzeczywistym zaangażowaniu we wdrożenie zrównoważonego modelu biznesowego.

imug-nachhaltigkeits-rating-very-good-2023.jpg (247 KB)

W 2023 r. agencja imug rating ponownie przyznała naszym działaniom ESG ocenę „bardzo dobry”, przyznawaną w oparciu o następującą skalę: słaby, umiarkowany, dobry, bardzo dobry, doskonały. Pobierz poniższy raport, by poznać szczegóły.

 

Ponadto KFM Deutsched Mittelstand AG ocenił nasze europejskie zielone obligacje na poziomie „atrakcyjny”, a Bond Magazine przyznał nam tytuł „Najlepszy Emitent Zielonych Obligacji MŚP 2021”.

Do pobrania

Informacje i raporty

Do pobrania

Poprzednie raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.